Ośrodek szkoleniowy

Oferujemy szeroką gamę szkoleń adresowanych do różnorodnych odbiorców, jeśli jesteście zainteresowani  prosimy o kontakt.

Lista szkoleń – pełen opis znajduje się w pliku tekstowym do pobrania.

 • PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I TEORIA WSPÓŁUZALEŻNIENIA.
 • KIEROWNIE KLASĄ SZKOLNĄ WE WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI.
 • JAK REAGOWAĆ W SYTUACJI TRUDNEJ NA TERENIE SZKOŁY – PROCEDURY POSTĘPOWANIA I WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI.
 • ROLA I ZNACZENIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH I KOMPETENCJI PRZYRODNICZYCH.
 • EDUKACJA POZAFORMALNA DLA NAUCZYCIELI.
 • ASPEKTY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W ROZWOJU DZIECI MŁODSZYCH (ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM 6 –LATKÓW).
 • KREATYWNIE = AKTYWNIE - NOWATORSKIE WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY.
 • BUDOWANIE STRATEGII PRACY Z DZIECKIEM PRZEJAWIAJĄCYM ZABURZENIA ZACHOWANIA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM I RODZINNYM.
 • RADA PEDAGOGICZNA JAKO ORGAN SZKOŁY.
 • ROZPOZNAWANIA ZJAWISK PATOLOGICZNYCH I PRZESTĘPCZYCH NA TERENIE SZKOŁY.
 • SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH ORAZ WYCHOWAWCÓW OŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH.
 • SYSTEM REAGOWANIA W SZKOLE NA ZJAWISKO CYBERPRZEMOCY.
 • SYTUACJE KRYZYSOWE A SYTUACJE TRUDNE - SYSTEM REAGOWANIA W SZKOLE (UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, KRADZIEŻ, AGRESJA FIZYCZNA).
 • SZKOLENIE ANTYMOBBINGOWE DLA NAUCZYCIELI.
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
 • SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW I PROKURATORÓW NA TEMAT KONFLIKTU OKOŁOROZWODOWEGO I DYNAMIKI PROCESU ROZSTANIA MAŁŻEŃSKIEGO ORAZ PARTNERSKIEGO.
 • PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW I PROKURATORÓW NA TEMAT WYKORZYSTYWANIA SEKSUALNEGO DZIECI.
 • BEZ KLAPSA - JAK Z SZACUNKIEM I MIŁOŚCIĄ WYZNACZAĆ DZIECKU GRANICE.
 • BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW W SZKOLE.
 • DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE NA TERENIE SZKOŁY.
 • DZIECKO Z ZABURZENIAMI ZACHOWAŃ W GRUPIE PRZEDSZKOLNEJ – PROCEDU I DOKUMENTACJA.
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELI, RODZICÓW I UCZNIÓW.
 • PRACA Z UCZNIEM Z AUTYZMEM W SZKOLE. KONSTRUOWANIE IPET.
 • PRACA Z UCZNIEM ZAGROŻONYM NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM.
 • SZKOLENIE Z ZAKRESU WYPEŁNIANIA I STOSOWANIA PROCEDURY „NIEBIESKIEJ KARTY”.
 • PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY ODPARCIA ZAMACHU (FIZYCZNEGO, PSYCHICZNEGO) UCZNIA. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE.
 • TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI TZA – ART.
 • SZKOLENIE Z ZAKRESU PROCEDUR POSTĘPOWANIA NA WYPADEK NIEPOŻĄDANYCH ZACHOWAŃ UCZNIÓW.
 • ZACHOWANIA WYCZERPUJĄCE ZNAMIONA CZYNÓW ZABRONIONYCH W SZKOLE I POZA SZKOŁĄ.
 • NIE! SZEPTEM O SEKSIE.
 • SYNDROM WYPALENIA ZAWODOWEGO
 • WYPALENIE ZAWODOWE – JAK TEMU PRZECIWDZIAŁAĆ?
 • KONFLIKT JAKO POTENCJALNY POCZĄTEK ZMIANY NA LEPSZE.
 • MANIPULACJI WSTĘP WZBRONIONY.
 • MEDIACJE W OŚWIACIE.
 • PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM.
 • ROZWIĄZYWANIE SYTUACJI KONFLIKTOWYCH W SZKOLE.
 • JAK RADZIĆ SOBIE Z TRUDNYMI ZACHOWANIAMI UCZNIÓW.
 • PRACA NAD MENTALNOŚCIĄ NAUCZYCIELA, PO CO I DLA KOGO JEST NAUCZYCIEL,WSPÓŁPARTNERSTWO RODZIC – NAUCZYCIEL W SZKOLE.
 • ZJAWISKO AGRESJI W SZKOLE.
 • PEŁNIENIE RÓL SPOŁECZNYCH.
 • TRENING ZACHOWAŃ ASERTYWNYCH.
 • NIECHCIANE EMOCJE – JAK RADZIĆ SOBIE min. ZE ZŁOŚCIĄ?
 • AUTOPREZENTACJA I ROZMOWA KWALIFIKACYJNA.
 • KOMUNIKACJA I ASERTYWNOŚĆ.
 • PROCES REKRUTACJI I SELEKCJI.
 • METODY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY.
 • CURRICULUM VITAE I LIST MOTYWACYJNY W TEORII I PRAKTYCE.
 • ROZMOWA REKRUTACYJNA – SŁABE I MOCNE STRONY. RADZENIE SOBIE ZE STRESEM.
 • SZTUKA SKUTECZNEGO POROZUMIEWANIA SIĘ.
 • WZMACNIANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI.
 • WZMACNIANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI – WIZAŻ.